1.TARAFLAR

 1.1 www.imotim.com (Websitesi) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Yeniceköy Mahallesi Mobilya Caddesi Seyran Koltuk Sit. No: 24/2 İnegöl/Bursa  adresinde mukim İmotim Mobilya Elektronik Ticaret Anonim Şirketi  (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır).

1.2 www.imotim.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır)

1.3 Bu sözleşmede Şirket ve Üye tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, Üye’nin Websitesi’nden  faydalanma koşullarının belirlenmesi hakkındadır.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Üye, Websitesi’ne üye olurken Şirket’e vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu beyan eder. Bu bilgilerin hatalı veya eksik olması sebebiyle doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu zararları Şirket’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Üye, Websitesi’ne giriş için oluşturduğu şifreyi yalnızca kendisi kullanacaktır. Üye’nin şifreyi başkalarıyla paylaşmasından doğacak zararlardan kendisi sorumlu olacaktır.

3.3 Üye, Websitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uygun davranacaktır. Üye Websitesi’ni kullanırken hiçbir şekilde genel ahlaka, kamu düzenine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalar ile başkalarının fikri ve telif haklarına aykırı, tehdit içerikli, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı içeren mesajlar gönderemez. Aksi halde doğacak her türlü cezai, hukuki ve idari yükümlülüklerden Üye sorumlu olacaktır.

3.4  Üye’nin Websitesinde yazdığı her türlü düşünce ve görüş, şahsi görüşü olup Şirket’i bağlamamaktadır. Şirketin bu görüş ve düşüncelerden herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5 Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz ve reklam yapamaz.

3.6 Üye, kendisine ait verilerin başkaları tarafından görülmesine kendi hatasıyla neden olmuşsa bu hususta Şirketin bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

3.7 Üye, Websitesi’nin diğer üyelerinin verilerine izinsiz olarak erişmeyecek ve bunları kullanmayacaktır. Üye, aksi halde doğacak cezai, hukuki ve idari yükümlülüklerden sorumlu olacaktır.

3.8 Şirket, Üye’nin üyeliğini; Üye’ye ait bilgi, belge ve dosyaları dilediği zaman silebilecektir.

3.9 www.imotim.com.tr internet sitesinin tasarım ve yazılımının mülkiyet hakkı Şirket’e aittir. Üye, Şirket’in mülkiyetinde bulunan bu hakları izinsiz kullanamaz, değiştiremez ve elde edemez.

3.10 Şirket, Üyelere daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda kullanmak amacıyla üyelerin kişisel bilgilerini toplayabilecektir. Üye, Websitesi’ne üye olurken veya başka yollarla vermiş olduğu ya da gelecekte vereceği kişisel verilerini yukarıda bahsedilen amaçlarla toplanmasına Şirket’in iş ortakları ile paylaşılmasına, Şirket tarafından kullanılmasına ve depolanmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üye aksini bildirmediği takdirde üyeliği sona erdiğinde de verilerinin yukarıda bahsedildiği gibi toplanmasına, paylaşılmasına, kullanılmasına ve depolanmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üye aksini bildirmediği takdirde Şirket ve Şirket’in iştiraki olan şirketlerin kendisi ile internet, sms, telefon vb. iletişim araçlarını kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üye, yukarıda belirtilen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, depolanması ve kendisine erişilmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğraması konusunda Şirket’i sorumlu tutmayacağını, onlardan talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.imotim.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.

Ayrıca Websitesi, Üye’nin www.imotim.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutabilecektir.

3.11 Şirket, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak talep edilmesi halinde ilgili mercilere açıklayabilir.

3.12 Websitesi’nde virüs ve benzeri zararlı yazılımlara karşı gerekli korunma tedbirleri Şirket tarafından almıştır. Üye, kendisi de virüs ve zararlı yazılımlardan korunma tedbirlerini almalıdır. Üye’nin Websitesi’ne girmesinden kaynaklı olarak bu maddede bahsedilen zararlı yazılımlardan kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan doğan sorumluluk Üye’ye ait olacaktır.

3.13 Websitesi, Şirket’in kontrolü altında bulunmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.14 Üye, talep ve şikayetlerini Websitesi’nde bilgisi verilen iletişim kanalları ile Şirket’e ulaştırabilirler.

3.15 Şirket, dilediği zaman Websitesi’nin içeriğini, sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri değiştirebilir, kaldırabilir.

3.16 Şirket, üyelik sözleşmesinin şartlarını tek taraflı ve bildirimsiz olarak dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşmenin yeni şartları yayım tarihinden itibaren Üyeler bakımından hüküm ve sonuç doğuracaktır.

3.17 Üye, bu üyelik sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıklarda Şirket kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

3.18 İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini sonlandırması durumunda veya Şirket tarafından Üye’nin üyeliğinin iptal edilmesi durumunda yürürlükten kalkacaktır.

 3.19 Üye, işbu üyelik sözleşmesine uymayıp maddelerin birini veya bir kaçını ihlal etmesinin sonucu olan cezai, hukuki ve idari yükümlülüklerden şahsen sorumlu olacaktır. Bu halde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. İşbu ihlal nedeniyle Şirket’in Üye’ye karşı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 3.20 Şirket, Üye ile  Websitesi’ne kayıt olurken vermiş olduğu iletişim adresleri üzerinden iletişime geçecektir. Üye bu bilgileri güncel tutmak zorundadır.

4.SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme, hakem heyeti veya idari merci tarafından geçersiz sayılmasına karar verilmesi durumunda, söz konusu hüküm sözleşmenin esasını teşkil etmiyorsa, işbu sözleşme geri kalan hükümleriyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

5.UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME

İşbu üyelik sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Bu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda İnegöl Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.YÜRÜRLÜK

6 (altı) maddeden oluşan işbu sözleşme Üye tarafından onaylayıp üyelik kaydını yapması ile birlikte yürürlüğe girecektir. Üye, işbu sözleşmeyi onaylamakla, işbu sözleşmede yazılı bulunan tüm koşulları kabul etmiş sayılır.